Konferencja Sekcji Elektronicznych Nośników Audiowizualnych Krajowej Izby Elektroniki i Telekomunikacji (SENA KIGEiT)– problemy rynku telebimów.

  Konferencja odbyła się w trakcie targów REMADAYS 6 lutego 2013 r. w Warszawie. Rynek wielkoformatowych wyświetlaczy obrazu od kilku lat systematycznie się rozwija. W ślad za tym nie podążają niestety zapisy prawne, które nadal nie regulują jasno i precyzyjnie zasad obowiązujących na tymże rynku. Istniejące przepisy są rozproszone w wielu aktach prawnych. Ich ogólność i nieścisłość dopuszczają do różnorodnych interpretacji w różnych regionach kraju, a więc nierównego traktowania podmiotów w zależności od lokalizacji. Obowiązujące przepisy ustawy o drogach publicznych regulują jedynie kwestię umieszczenia reklam w pasie drogowym. Dotyczą uczestników ruchu i obiektów znajdujących się w pasie drogowym, a nie za nim. Nowe unormowania powinny uwzględniać zarówno przepisy ustawy o drogach publicznych, jak i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, a także prawa własności (dysponowania gruntem). Konieczne jest określenie konkretnych parametrów luminacji, które określą stopień olśnienia kierującego, a także wpływ poszczególnych parametrów reklamy na czynności psychomotoryczne kierowców. Przedsiębiorcy branży elektronicznych nośników audiowizualnych od dawna dostrzegają potrzebę stworzenia prawa regulującego instalację i eksploatację nośników, która pozwoli na precyzyjne określenie zasad funkcjonowania krajowego rynku nośników elektronicznych oraz ustalenie norm, wpływających na poprawę bezpieczeństwa drogowego i uporządkowanie zagospodarowania przestrzeni publicznej. Przez długi czas branża nie dysponowała organem, który byłby jej oficjalnym reprezentantem. Dopiero w listopadzie 2011 roku w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji powołana została Sekcja Elektronicznych Nośników Audiowizualnych (SENA). Sekcję tworzą przedstawiciele producentów i importerów urządzeń oraz operatorów rynku wielkoformatowych nośników audiowizualnych: SENA KIGEiT to pierwszy oficjalny organ reprezentujący branżę audiowizualnych nośników zewnętrznych, który jest partnerem we współpracy z organami administracji państwowej. Wspiera inicjatywy ustawodawcze i organizacyjne, zmierzające do stworzenia prawa regulującego instalację i eksploatację nośników audiowizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem zewnętrznych instalacji elektronicznych ekranów wielkoformatowych. Problemem dla wielu firm, który pojawił się po opublikowaniu przez UE rozporządzenia wykonawczego KomisjiI (UE) NR 103/2012 z dnia 7 lutego 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej, są przypadki wszczęcia postępowania przez polskie urzędy celne i wstecznej zmiany kwalifikacji wyrobów (ekrany LED). SENA KIGEiT występuje w tej sprawie do Rady Celnej przy Ministrze Finansów, wskazując na problem związany z klasyfikacją ekranów, jako wymagający wyjaśnień i uregulowań prawnych zarówno ze strony Ministerstwa Finansów RP jak i Komisji UE. Ponadto celem SENA KIGEiT jest wskazanie na możliwości wykorzystania tychże nośników w społecznych kampaniach informacyjnych oraz jako narzędzia szybkiego przekazu informacji w sytuacjach kryzysowych. Obecność w sekcji SENA KIGEiT daje możliwość konsolidacji branży, ułatwia nawiązywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi podmiotami, co często owocuje wymiernymi efektami współpracy, pozwala na bieżąco śledzić sytuację branży, a przede wszystkim daje możliwość realnego udziału w procesie tworzenia odpowiednich rozwiązań legislacyjnych w celu zabezpieczenia praw i ochrony interesów wszystkich uczestników rynku. Na obecnym etapie SENA KIGEiT jest organem gotowym na przyjęcie szerokiej rzeszy członków, co uczyni ją jeszcze bardziej reprezentatywną oraz wzmocni siłę oddziaływania.    www.kigeit.org.pl