Zarówno „konstrukcje” słupów, jak i struktura dachu przerażała swym wyglądem i pomysłem konstruktorskim. Powstało zatem pytanie: czy można być aż tak lekkomyślnym i nie przewidywać, jakie skutki przynieść może przebywanie pod i w pobliży takiego dachu? Co skłania ludzi do podejmowania się rozstawienia budowli zagrażającej zdrowiu i życiu ludzi? Wiadomo, pieniądze… Ale czy warto?Kontynuując promowanie zwiększania bezpieczeństwa na scenie, zwrócić należy uwagę na przepisy dotyczące zapewniania bezpieczeństwa ludzi podczas tzw. imprez masowych. Jednostką odpowiedzialną za tego typu procedury w Polsce jest Wydział Bezpieczeństwa danego województwa, gminy, miasta. Jednostki te w stosunku do imprez masowych działają na mocy m.in. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz jej nowelizacji, czyli Ustawie z dnia 30 marca 2001r. o zmianie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i ustawy o Policji. Dokumenty te określają m.in. warunki bezpieczeństwa takich wydarzeń, tryby wydawania zezwoleń na przeprowadzenie takowych imprez i zasady odpowiedzialności organizatorów.BezpieczeństwoSpełnienie przez organizatorów imprezy wymogów bezpieczeństwa musi obejmować ochronę osób obecnych na imprezie w czasie jej trwania, ochronę porządku publicznego, zabezpieczenie pod względem medycznym oraz zabezpieczenie stanu technicznego obiektów budowlanych. Należy zadbać również o urządzenia służące takim przedsięwzięciom, a w szczególności urządzenia przeciwpożarowe i sanitarne. W ustawie brak jednak szczegółowych informacji, w jaki sposób takie bezpieczeństwo winno być zapewnione. Nie ma określonych norm czy szczegółowych wytycznych, a co za tym idzie daje dużą dowolność w interpretacji. Warunki spełnienia bezpieczeństwa opisane są tylko w kilku punktach. Organizator powinien zapewnić spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa, zwłaszcza prawa budowlanego, przepisach sanitarnych i ochrony przeciwpożarowej. Winien zapewnić też służbę porządkową i informacyjną wyszkoloną i wyposażoną w taki sposób, by wyróżniała się elementami ubioru. Zapewniona powinna być również wszelka pomoc medyczna oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Kolejnym wyznacznikiem bezpieczeństwa są drogi ewakuacyjne oraz dojazdowe dające możliwość szybkiej interwencji służbom ratowniczym i policji. Sprzęt ratowniczy oraz wszelkie środku gaśnicze to również elementy, które powinien zapewnić organizator. Impreza masowa czy nie masowaArtykuł 2 oraz 3 ustawy stwierdzają, iż nie wszystkie imprezy z dużą ilością osób są imprezami masowymi. Z definicji imprezy masowej wykreślone zostały takie przedsięwzięcia, które są nieodpłatne i organizowane na terenach zamkniętych podległych wymienionym w ustawie jednostkom państwowym. Imprezami masowymi nie są także wszelkiego rodzaju wydarzenia odbywające się w tatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki. Ramy, jakie nakłada ustawa na imprezę masową, określają, iż impreza sportowa, artystyczna lub rozrywkowa, na której liczba miejsc i osób na stadionie lub innym odpowiednim miejscu wynosi nie mniej niż 1000 jest traktowana jako impreza masowa. W przypadku imprez przygotowywanych w halach sportowych lub innych tego typu miejscach liczba ta powinna wynosić nie mniej niż 300, aby można owa imprezę nazwać masową.Procedura Ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator winien się zgłosić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy masowej. Wniosek o wydanie pozwolenia na tego typu wydarzenia winien zawierać: dane organizatora imprezy, dane osób uprawnionych do występowania w imieniu organizatora, dane kierownika ds. bezpieczeństwa, informacje o miejscu, terminie, godzinach, charakterze imprezy, informację o przewidywanej liczbie widzów, informację o zgodzie właściciela/zarządcy terenu/obiektu na organizację imprezy, informację o odpłatności za wstęp na imprezę. Do wniosku dołączyć należy szereg dokumentów opiniujących bezpieczeństwo danej imprezy. Swą opinie wydać powinni m.in.: Komenda Miejska Policji, Komenda Państwowa Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowe, Inspektorat Sanitarny etc.Obowiązki nie tylko dla organizatorówUstawa nakłada określone obowiązki nie tylko na organizatorów imprez. Artykuł 14 zobowiązuje wszystkich uczestników, aby zachowywali się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innym osób obecnych na imprezie. Nakłada również obowiązek przestrzegania regulaminu zarówno obiektu, na którym się owe wydarzenie odbywa, jak i regulaminu samej imprezy. Weryfikacja przestrzegania przez uczestników postanowień regulaminów odbywać się może na kilka sposobów. Najprostszym jest obserwacja „tłumu” przez ochroniarzy. Innym dużo bardziej skomplikowanym, lecz dającym więcej możliwości jest rejestrowanie przebiegu imprezy poprzez utrwalanie obrazu i dźwięku. Artykuł 15 pozwala organizatorowi na tego tupu działania, a w przypadku organizowania imprezy na stadionie znajdującym się na liście obiektów sporządzonej przez odpowiednie władze owe rejestrowanie całego wydarzenia jest wręcz obowiązkowe. Wszystkie tego typu materiały video i audio mogą służyć jako dowody w postępowaniach karnych toczonych przeciw tylko uczestnikom, którzy przestrzegać regulaminu nie są skorzy, bądź dopuszczają się innych przestępstw. Ewidencja uczestników imprezyTo zagadnienie w przypadku imprez masowych jest jednym, które podzielone jest na dwa niezależne działy. Pierwszy z nich dotyczy imprez zwykłych. Drugi określa sposób gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych. W tym przypadku cały proces zbierania danych o uczestnikach jest dużo bardziej rozbudowany i biurokratyczny. Nie ma się co dziwić, iż wymogi co do ilości informacji i poziomu zabezpieczenia są podwyższone. Co drugi bowiem mecz ligowy kończy się szeroko rozumianą zadymą.Uprawnienia służb porządkowychNiejednokrotnie chcąc wkroczyć na teren imprezy masowej, trzeba było poddać się mniej lub bardziej szczegółowej kontroli. Warto zatem wiedzieć, jakie uprawnienia posiadają osoby taką kontrolę przeprowadzające. Po pierwsze osoby te winny posiadać umieszczony w widocznym miejscu identyfikator stwierdzający iż są upoważnieniu do przeprowadzania „oględzin” uczestnika. Po drugie ustawa stwierdza, iż wszystkie czynności powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką i inne dobra osobiste osoby kontrolowanej.Jakie zatem czynność mogą podjąć „ochroniarze”? Sprawdzić mogą uprawnienia do przebywania na imprezie oraz wylegitymować uczestników w celu sprawdzenia tożsamości. Mają także prawo do przeglądania zawartości bagażu, odzieży, gdy istnieje podejrzenie ze osoba wchodząca może posiadać ze sobą niebezpieczne przedmioty takie jak: broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające czy substancje psychotropowe. Ochroniarze mają również prawo do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających w przypadku zagrożenia powierzonych ochronie dóbr jak również ujęcia w celu przekazania Policji. Jeżeli uczestnik imprezy nie chce poddać się ww. czynnościom kontroli służba ochrony ma prawo nie wpuścić go na teren imprezy. PodsumowanieZastanawiając się nad wszystkimi aspektami bezpieczeństwa zarówno na scenie, jak i terenach doń przylegających, najwyższą wagę należy zawsze skupić na człowieku. Bowiem wszystkie działania i dążenia do poprawy jakości przygotowywanych przedsięwzięć mają na celu zwiększenie komfortu zarówno pracy artystów, pracowników technicznych, jak i uczestników, którzy przybyli na koncert, wydarzenie, imprezę, by się dobrze bawić. Zarówno trwałe i dobrej jakości zadaszenie i podesty sceny, jak i zabezpieczenie prądowe są niezwykle ważne. Wysoka jakość dźwięku, który sprawia przyjemność, a nie niszczy naszych uszu to elementy, o który pamiętamy – my ludzie, którzy zajmują się głównie technologią sceniczną. Jak widać z przytoczonej ustawy, należy także nie zapominać o tej drugiej stronie, czyli bezpieczeństwie widzów, których na wszelkiego rodzaju imprezach jest dużo więcej niż osób na scenie.Grzegorz Zatorski