Regulamin

 

 

 

§1
Własność

Sklep internetowy działający pod adresem w ramach portalu Muzyka i Technologia, (zwany dalej “Sklepem”) administrowany jest przez Wydawnictwo Music Technology Press z siedzibą w Gdyni 81-603, ul. Kamrowskiego 7A/12, wpisaną do rejestru ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 65055, NIP 958 033 78 72 (zwaną dalej „Wydawnictwem”).

§2
Sprzedaż

W ramach swojej działalności Wydawnictwo prowadzi sprzedaż czasopisma „Muzyka i Technologia” w formie prenumeraty na ustalone okresy.

§3
Kontakt

Z działem prenumeraty Wydawnictwa można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prenumerata@muzykaitechnologia.pl

 

§4
Zamówienie

Zamówienia prenumeraty czasopisma można dokonać od bieżącego wydawanego numeru.
Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba niepełnoletnia za zgodą jej opiekuna prawnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, przy czym postanowienia punktów §9.1, §10.1 i §12.1 niniejszego regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
Zamówienia można składać wypełniając formularz zamówienia; w celu złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego Kupujący powinien uprzednio zarejestrować się podając swoje dane określone w formularzu zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego Wydawnictwa.

 

§5
Dostawa

Dostawa czasopism zamawianych w formie prenumeraty w kraju i zagranicę realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zamówiony magazyn w – doręczane są listem ekonomicznym.
Termin dostawy czasopism zamawianych w formie prenumeraty w kraju i zagranicę realizowanej za pośrednictwem Poczty Polskiej – wynika z Regulaminu Poczty Polskiej dostępnego na stronie: http://www.poczta-polska.pl/akty-prawne

§6
Płatności

Zapłaty za zamówioną prenumeratę można dokonać e-przelewem za pośrednictwem Dotpay.pl
Waluta płatności – ceny czasopism w formie prenumeraty podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Faktury VAT dla firm Wydawnictwo wysyła po zarejestrowaniu wpłaty.

 

§7
Wysyłka

Zamówienia Wydawnictwo wysyła w formie prenumeraty – nie później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem sprzedaży danego numeru czasopisma w sklepach/kioskach.
Koszty przesyłki czasopism na terenie kraju ponosi Wydawca.

§8
Reklamacje

Pytania i reklamacje dotyczące zamówionej prenumeraty magazynu oraz jakości/sposobu realizacji zamówienia można zgłaszać przesyłając e-maila pod adres prenumerata@muzykaitechnologia.pl Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dane adresowe osoby/podmiotu składającego reklamację i jej przyczyny.
W przypadku uszkodzenia czasopisma w trakcie dostawy lub niedostarczenia egzemplarza czasopisma, Wydawnictwo wyśle zamówiony egzemplarz czasopisma ponownie, listem poleconym. W takim przypadku, koszt dostawy ponosi Wydawnictwo.
Wszelkie reklamacje zgłoszone za pośrednictwem wiadomości e-mail będą rozpatrywane w terminie do 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.

§9
Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Music Technology Press z siedzibą w Gdyni 81-603, ul. Kamrowskiego 7A/12. W celu ich sprawdzenia lub poprawienia należy skontaktować się z Wydawnictwem Music Technology Press wysyłając e-mail pod adres: prenumerata@muzyka-tech.pl
Dane są przetwarzane zgodnie “Polityką prywatności” w celu realizacji prenumeraty oraz w przypadku wyrażenia zgody, w celach marketingowych, także w przyszłości:
produktów własnych Wydawnictwa
produktów, ofert specjalnych, akcji, kuponów, zaproszeń, itp., innych, starannie wybranych podmiotów współpracujących z Wydawnictwem.

§10
Odstąpienie od umowy prenumeraty.

Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy prenumeraty czasopisma. Prawo do odstąpienia od umowy, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i ponoszenia kosztów, wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia Kupującemu pierwszego numeru czasopisma.
Kupujący, chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Wydawnictwo Music Technology Press na adres e-mail: prenumerata@muzykaitechnologia.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy składając jednoznaczne pisemne oświadczenie wysłane pocztą elektroniczną.
Termin do odstąpienia od umowy będzie zachowany, gdy Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni od doręczenia mu pierwszego numeru magazynu.
Jeśli Kupujący wysłał informację o odstąpieniu od umowy po upływie powyższego terminu, Kupujący zobowiązany jest zapłacić za magazyny otrzymane do chwili, w której poinformował Wydawnictwo o odstąpieniu od umowy prenumeraty.

 

§11
Zasady

Wydawnictwo informuje, że w swojej działalności kieruje się zasadami określonymi w „Kodeksie dobrych praktyk wydawców prasy”, który został uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izby Wydawców Prasy w dniu 16 listopada 2005 r. Kodeks dostępny jest pod adresem: http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2.

 

§12
Informacje dodatkowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie:
przepisy Kodeksu Cywilnego,
przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 05 listopada 2018 roku.